SAVJETI ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE POŽARA

Datum: 14.06.2008    Autor: DVD ŽRNOVNICA

PREVENTIVNE RADNJE:

- Biljni otpad spaljujte samo u razdoblju kad je to odlukom lokalne uprave dozvoljeno.

- Zatražite savjet, pomoć, odnosno dozvolu vaših vatrogasaca.

- Za spaljivanje koristite jame ili bačve oko kojih se mora očistiti prostor od zapaljivih tvari na udaljenosti ne manjoj od 3 metra.

- Hrpe za spaljivanje trebaju biti malene, ne više i ne šire od jednog metra. Uklonite sav zapaljiv materijal uokolo hrpa.

- Prilikom spaljivanja otpada imajte uz sebe pribor i sredstva za gašenje. Ne ostavljajte vatru bez nadzora.

- Ne spaljujte otpad za vjetrovita vremena.

- Okoliš vaših kuća očistite od niskog raslinja i otpada na udaljenosti više desetaka metara. Uredite krošnje drveća i uklonite sve niske grane sa stabla u vašoj okolici.


SAVJETI ZA VAŠU SIGURNOST:

- Sve važne telefonske brojeve imajte pri ruci.

- Nabavite priručna sredstva za gašenje i informirajte se kako se njima koristi.

- Pobrinite se da je pristup vašoj kući uvijek slobodan te da je kućni broj vidljiv s ceste kojom dolazi pomoć.


POSTUPCI U SLUČAJU POŽARA:

- NE OKLIJEVAJTE! Pozovite vatrogasce na telefon 93 ili centar za obavješćivanje na telefon 985. Obavijestite susjede i otpočnite sa gašenjem.

- Zaprijeti li požar objektu, zatvorite vrata i prozore, te druge otvore.

- Evakuirajte slabe i nemoćne, ne podliježite panici.

- Zaštitite se odjećom od prirodnih materijala. Pokrijte glavu i zaštitite vrat. Preko lica zavežite mokru tkaninu- tako štitite dišne organe. Zaštitite ruke.

- Zatvorite dovod plina i po potrebi električne energije.

- Napunite što više posuda sa vodom.

- Mokrim tkaninama obavijte prozore i vrata radi sprječavanja ulaska dima.

- Nadzirite sve dijelove kuće, a osobito tavan jer tamo najčešće započinje požar.


NALAZITE SE NA OTVORENOME:

- Pokušajte se ukloniti sa pravca kretanja čela požara.

- Krečući se crtom požara nastojte prijeći na izgorjelu površinu štiteći pri tome organe za disanje.

- Pred na dolazećom vatrenom stihijom sakrijte se među stijene ili međe, a na otvorenom potražite brisani prostor s manje gorivog materijala.

- Zalegnite i pokrijte sve ogoljele dijelove tijela i lica.


PROTUPOŽARNA PREVENTIVA

- Ne palite otvorenu vatru blizu objekta naročito za vrijeme vjetra.

- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaku žar.

- Stogovi sijena, slame te kukurozovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 metara.

- Redovito održavajte hidrante ispred svoje kuće jer vama će najprije zatrebati.

- Ne dozvolite da se djeca igraju sa šibicama.

- U stanu, podrumu ili tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama.

- Redovito održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju, i propisno ih uključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre.

- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju.

- Kod plinskih instalacija pridržavajte se uputa koje dobivate od distributera plina.

- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti.

- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili.

- Ukoliko primijetite miris plina po dolasku u kuću ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vratiju i prozora.

- Televizor u stanu držite na mjestu s kojeg ne postoji mogućnost prevrtanja jer se za vrijeme korištenja zagrijava.

- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima.

 

Recent Record

  • TEL.: 021/472-093
    FAX.: 021/472-672
    MOB.: 091/472-0931
  • Hrvatskih velikana 93
    21251 Žrnovnica
  • E-MAIL: dvd.zrnovnica@gmail.com